Menü

Elállási lehetőségek

Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról:

 

A web áruházon keresztül történő vásárlás távollévők között kötött szerződésnek minősül,

amelyre a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján a vevő egyoldalúan visszaléphet és a termék visszaküldése esetén követelheti az eladótól a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a vevőnek nem állt módjában a terméket megvizsgálni, illetve üzembe helyezni.

A vevő a szerződéstől 15 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

 

Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben az eladó az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Az írásbeli megerősítést az eladó megküldheti az elektronikus visszaigazoló e-mail részeként, vagy a megrendelt termék postai csomagjához is mellékelheti.

A 15 munkanapos határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.

 

A 15 munkanapos elállási határidő abban az esetben meghosszabbodhat, amennyiben az eladó a termék kiszállításáig nem bocsátja a vevő rendelkezésére az írásbeli megerősítést (jelen dokumentum). Ebben az esetben ugyanis a vevő az elállási jogát az írásbeli megerősítés kézhezvételének napjától számított 15 munkanapon belül, legfeljebb azonban a termék átvételének időpontjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. Az elállási jog akkor is megilleti a vevőt, ha az írásbeli megerősítés átvételére a termék átvételétől számított három hónapon belül kerül sor, de a három hónapból már kevesebb, mint 15 munkanap van hátra.

 

Vevő az elállási szándékát jelezheti telefonon, postai úton (célszerű tértivevényes levélben) illetve a web áruház honlapján közzétett e-mail címre elküldve is. Levélben történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni azt az elállást, amelyben a vevő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt adta postára.

 

Elállás esetén, az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket a web áruházban.

Ez azt jelenti, hogy az érvényesen közölt elállás esetén a vevő köteles a vásárolt terméket saját költségén az eladónak visszajuttatni, a Retro Games Kft (eladó) pedig köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A vevő ezen felül egyéb költség megfizetésére nem kötelezhető.

Amennyiben a vevő a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésszerűen használta, úgy az eladó követelheti ebből eredő kárának megtérítését.

Az elállásból adódó visszaküldendő termék nem adható fel postai utánvéttel vagy portósan az eladó részére!

 

A szerződő felek eltérő megállapodása hiányában a vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 

a)szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő

      lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

               

b)olyan termék értékesítése illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

c)olyan termék értékesítése esetén, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó;

 

d)hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

 

e)hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

 

  1. szerencsejáték-szerződés esetében.

 

Panaszok érvényesítése:

 A vevő panaszait az eladó székhelyén érvényesítheti.

 

Jótállás feltételei:

Cégünk a hazai törvényeknek megfelelően, a gyártó és forgalmazó által biztosított garanciális feltételek szerint jár el.

Kérjük, őrizze meg a számlát vagy a másolatát, mert a garancia ennek meglétével érvényesíthető.

 

Amennyiben átvételkor sérülést talál a csomagon, kérjük, a futárral vetessen fel jegyzőkönyvet. Amennyiben eltérést tapasztal a számlázott és a kiszállított tételek között vagy a sértetlen csomagolás alatt sérült illetve hiányos terméket talált, akkor kérjük, értesítse web áruházunkat e-mailben vagy telefonon. A kiszállítást követően 15 napon belül jutassa vissza áruházunknak a hibás árut. Amint ez megérkezik, a játékot kicseréljük. A cseretermék újbóli kiszállításának díját magunkra vállaljuk azonban a hibás árut önnek kell visszajuttatnia hozzánk.